GDPR

OM PERSONUPPGIFTER

TRYGG OCH SÄKER HANTERING AV PERSONUPPGIFTER PÅ LIDINGÖ ORTOPEDMEDICINSKA TEAM (LOMTAB).

Lomtab erbjuder vård av specialist i ortopedisk kirugi och ortopedmedicinska fysioterapeuter. Din vårdgivare är ansvarig för din vård och därmed även behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till våra vårdgivare på vår hemsida, www.lomtab.se.

För kontakt med dataskyddsombudet vänligen skriv till:

Lidingö Ortopedmedicinska Team, Dataskyddsombud, Lejonstigen 2, 181 32 Lidingö

ÄNDAMÅLET MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i ett vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för:

- patientjournalen och annan dokumentation som behövs för din vård

- administration i syfte att ge rätt vård

- annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning

- utveckling och kvalitetssäkring av vården

- planering, utvärdering och verksamhetsuppföljnig

- statistik inom hälso- och sjukvården exempelvis till Socialstyrelsen och Stockholms Läns Landsting

BIOBANK

Som patient behöver du ibland lämna prov. Vissa prov sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person. Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får används till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

DINA RÄTTIGHETER

Läsa din journal:

Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia.

Utskrivna journalkopior:

Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllandet av dessa ändamål är reglerad i "Patientdatalagen (2008:355) (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355).

SAMTYCKE

För vissa personuppgiftsbehandlingar behöver vi ditt samtycke, tex för att få kontakta dig via sms. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen upphör. Respektive vårdgivare hanterar dessa samtycken, dvs om du vill återkalla ditt samtycke hos fler än en vårdgivare måste du kontakta samtliga vårdgivare.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen som :

- namn

- personnummer

- adress

- kontaktuppgifter

- e-postadress

- hälsorelaterade uppgifter

SEKRETESS- OCH SÄKERHETSBESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR UPPGIFTERNA OCH BEHANDLINGEN

Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter. För journaler gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom olika säkerhetsåtgärder, exempelvis behörighetsbegränsning för åtkomst till patientuppgifter.

I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst 10 år från senaste vårdtillfället.

Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas ber vi dig att skriftligen skickar dessa till din vårdgivare på Lomtab. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt.

SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING

Sammanhållen journalföring, där vårdgivare inom Lomtab under vissa förutsättningar kan få åtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar, tillämpas inom Lomtab. Frågan om du tillåter sammanhållen journalföring ställs till dig vid första besöket på Lomtab och du får möjlighet att välja icke sammanhållen journalföring. Det är bara den/de vårdgivare som har en pågående patientrelation som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal.

Du har rätt att spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare, men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Begäran av spärr ska göra av den vårdgivare du varit i kontakt med.

Om någon som inte direkt är delaktig i din vård öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet via loggutdrag. Du skicka en skriftlig begäran om loggutdrag till din vårdgivare. Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev.

Begäran ska innehålla:

- namn

- personnummer

- telefonnummer

- tidsperiod som loggutdraget ska innefatta

RÄTTELSE AV FELAKTIGA PERSONUPPGIFTER

Om uppgifter är felaktiga ska du vända dig till vårdgivare med begäran om rättelse. Om du inte kommer överens med vårdgivaren om rättelse kan du begära notering i journalen om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal.

I vissa fall kan du ansöka om att din journal helt eller delvis raderas. Det gör du hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.